Õppekorraldus

Gaia Akadeemia õppekorralduse alused

MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse täienduskoolitusasutuse Gaia Akadeemia õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused.

Kinnitatud täienduskoolitusasutuse juhatuse liikme Toomas Trapido käskkirjaga nr. 1
21.11.2018

 

ÜLDSÄTTED
Gaia Akadeemia on Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud täienduskoolitusasutus  tervikliku ja jätkusuutliku eluviisi valdkonnas. Gaia Akadeemia omanikuks ja kooli pidajaks on MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus. Kool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist.

1 GAIA AKADEEMIA ÕPPEKORRALDUSE ALUSED
1.1 Täiendusõppe kursuste läbiviimise korras sätestatakse õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord ning teised õppe korraldamiseks olulised tingimused.
1.2 Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.
1.3 Täienduskoolituse eesmärk on pakkuda huviõpet; teadmiste ja oskuste täiendamise võimalust ning ümberõpet lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest.
1.4 Täienduskoolituse korraldamisel ja õppekavade koostamisel lähtutakse täienduskoolituse õppekorralduse nõuetest.
1.5 Täienduskoolituse alusdokumendiks on õppekava, milles on sätestatud kursuse eesmärk, maht, õppesisu, õpiväljundid, väljastatavad dokumendid, koolitajad jne
1.6 Täienduskoolituse kursused toimuvad aastaringselt, koolituse õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.
1.7 Täienduskoolituse sihtrühmaks on
terviklikust, ökoloogilisest ja jätkusuutlikust eluviisist huvitatud inimesed.

2 KURSUSELE REGISTREERUMINE JA KOMPLEKTEERIMINE
2.1 Kursustele võivad registreeruda kõik valdkonnast ja koolitusteemadest huvitatud õppijad, kui sisseastumistingimuste juurde pole märgitud teisiti.
2.2 Kursusele tuleb eelnevalt registreeruda
online-vormi kaudu või saata e-kiri aadressile info@gaiaakadeemia.ee. Kinnitus kursusel osalemise/mitte osalemise kohta saadetakse soovijatele e-posti aadressile.
2.3 Õppijal on õigus saada täiendavat infot kursuse kohta koolituse projektijuhilt.
2.4 Kursus komplekteeritakse esitatud avaldus
te alusel, vajadusel arvestades õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (eelteadmised ja oskused);
2.5 Kursuse alustamiseks koostatakse kursusel õppijate nimekiri;

3 KURSUSTEL ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUTUSED
3.1 Õppijal on õigus:
3.1.1 saada heal tasemel õpet oma valitud koolitusel;
3.1.2 saada teavet koolituskorralduse kohta;
3.1.3 saada õppematerjale õppe läbimiseks, kui koolituse eeltingimustes pole sätestatud teisti;
3.1.4 kasutada kooli töövahendeid selleks ettenähtud ajal;
3.1.5 saada kursuse läbimist tõendav dokument.

3.2 Õppijal on kohustus:
3.2.1 osaleda kursustel vastavalt õppekorraldusele ja tunniplaanile ja läbida vähemalt 80% kursuse õppe mahust kui õppekavas ei ole määratud teisiti.
3.2.2 täita kursuse õppekavast tulenevad nõuded koolituse läbimiseks;
3.2.3 kinnitada õppetööst osavõttu oma allkirjaga registreerimislehel;
3.2.4 täita ohutustehnika ja töökaitse nõudeid, kasutada heaperemehelikult kooli materjale, hoida kooli vara;
3.2.
5 tasuda kursuse õppemaks.

4 KURSUSTE PRAKTILISE TÖÖ JA PRAKTIKA KORRALDUS
4.1 Praktika ja õppekeskkonnas toimuva praktilise töö asukoht, maht ja korraldus on määratud kursuse õppekavas.

5 KURSUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD
5.1 Kursuse lõpetamise tingimused on määratud kursuse õppekavas.
5.2 Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse või tõendi.
5.2.1 tunnistus täiendusõppe läbimise kohta väljastatakse juhul, kui täiendusõppe käigus toimus õpiväljundite saavutatuse hindamine ja õppija need saavutas.
5.2.2 tõend täiendusõppel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui täiendusõppe käigus õpiväljundite saavutatuse hindamist ei toimunud või õppija neid ei saavutanud.

5.3 Õppija kustutatakse kursuse nimekirjast järgmistel põhjustel:
5.3.1 seoses kursuse õppekava täitmisega täies mahus;
5.3.2 õppetöös mitteosalemise tõttu ja/või õppe lõpukuupäeva möödumisel;
5.3.3 õppetasu tähtajaks tasumata jätmisel;
5.3.4 õppija omal soovil.

6 KURSUSTELE REGISTREERIMINE, ÕPPETASU MAKSMINE JA SELLE TAGASTAMINE
6.1 Täienduskoolitused on tasulised, kui koolituse tutvustuses pole kirjas teisiti.
6.2 Kursustel osalejate arv on piiratud kohtade arvuga.
6.3
Registreerimise järel sõlmivad kool ja osaleja õppelepingu.
6.4
Õppemaks tasutakse ettemaksuna arve alusel kas kogu kursuse eest korraga või kokkuleppel mitmes osas.
6.5 Arve edastatakse osaleja poolt antud e-posti aadressile ja kuulub tasumisele vastavalt märgitud tähtajale.
6.6 Kursustele kehtestatud soodushinnad ja pikematel koolitustel mitmes osas tasumisvõimalused on nähtavad koolituse info juures.
6.7 Õppija garanteerib omale koha koolitusel, kui kursuse ettemaks ja/või lühemate koolituste puhul kogu koolituse tasu (vastav info on nähtav koolituse juures) laekub õigeagselt kooli arveldusarvele.
6.8
Õppemaksu õigeaegne laekumine on koolitusel osalemise aluseks.
6.
9 Kursus toimub kui kursusele on registreerinud kehtestatud minimaalne arv osalejaid.
6.
10 Kursusest loobumisest tuleb kirjalikult anda teada e-posti teel (info@gaiaakadeemia.ee) vähemalt 15 päeva enne kursuse algust.
6.1
1 Õppemaks tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 15 päeva või rohkem enne koolituse algust.
6.1
2 Õppemaks tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 14 -7 päeva enne koolituse algust.
6.1
3 Õppemaksu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 7 või vähem päeva enne koolituse algust, koolituse toimumise päeval või jääb koolitusele tulemata.
6.1
4 Kui õpilane on registreerinud koolitusele, talle on väljastatud arve ja saadetud meeldetuletuskiri, ning õpilane ei tasu koolituse eest ega teata ka koolitusest loobumisest, ei toimu automaatset registreeringu kustutamist. Sel juhul kehtivad samamoodi ülalnimetatud punktid, ehk siis arve jääb üles ning kuulub tasumisele. Arve kustutakse vaid juhul kui osaleja täidab eelpool kirjeldatud annulleerimistingimusi.
6.1
5 Kursuse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Pakutakse võimalust osaleda uuel ajal toimuval samal kursusel, teisel kursusel või tagastatakse tasutud kursuse tasu, sh ettemaks kooli poolt täies ulatuses.
6.1
6 Juhul, kui õppegrupp on täitunud, lisame soovija koolituse ootenimekirja. Koha vabanemise korral teavitame õppijat esimesel võimalusel.
6.
17 Õppemaksu teemalised vaidlused lahendatakse suulise või kirjaliku läbirääkimise teel ettevõtte esindaja ja koolitusel osaleja vahel.

6.18 Registreerumisel saadetakse registreerujale alati järgnev info:

REGISTREERUMISEGA KINNITAD, ET OLED TUTVUNUD REGISTREERUMISTINGIMUSTEGA, KOOLI ÕPPEKORRALDUSEGA JA NÕUSTUD:
–  saama teavet Gaia Akadeemia kursuste ja loengute kohta;
–  oma isikuandmete lülitamisega kooli infolisti;
–  andma oma isikuandmeid läbitud kursuste tunnistuste/tõendite saamiseks;
–  oma ees- ja perekonnanime ning isikukoodi edastamisega Eesti Töötukassale juhul kui oled Eesti Töötukassa klient.

6.19 Koolitustel osalejatel on õigus Gaia Akadeemia koolituste tasu näidata tuludeklaratsioonis koolituskuludena ja saada sellest tagasi 20% (tulumaksuseadus § 26, lg. 2). Kuna Gaia Akadeemia saadab kõikide koolitatavate andmed ise elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile, ei pea koolitatav selleks vajalikku tõendit küsima.

7 TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMINE.
7.1 Gaia Akadeemia täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täiskasvanute koolituse seaduses ja täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele .
7.2 Teatud täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks on vastav kutseõppekava ja koolituste eesmärk on kutsestandardis kirjeldatud kompetentside omandamine.

7.3 Täienduskoolituse õppekavas tuuakse välja:
7.3.1 õppekava nimetus (pealkiri);
7.3.2 õppekavarühm;
7.3.3 õppekava kogumaht ja struktuur;
7.3.4 kasutatava õppekeskkonna kirjeldus;
7.3.5 sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
7.3.6 õppe eesmärk;
7.3.7 õpiväljundid;
7.3.8 õppe sisu (teemad ja alateemad);
7.3.9 olemasolul õppematerjalide loend;
7.3.10 nõuded õppe lõpetamiseks;
7.3.11 koolitaja õpi- või töökogemuse kirjeldus;
7.3.12 õppekava säilitatakse koolis viis aastat;
7.3.13 koolitused toimuvad
erinevates koolituskohtades Eestis.
7.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

8 Täiskasvanute koolitajate ja õpikeskkonna kvaliteedi tagamine
8.1 Täienduskoolituse läbiviimiseks tagab täienduskoolitusasutuse pidaja õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajaliku arvu õppekavas kirjeldatud kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemusega koolitajate olemasolu.
8.2 Kooli koolitajad on vastava kvalifikatsiooni ja pedagoogilise hariduse või pedagoogilise kogemusega.
8.3 Kool hindab kõrgelt ja panustab personaalsesse teenindusse koolituse korraldamisel.
8.
4 Koolituse projektijuhid on koolitusel alati kohal, registreerivad osalejad, jälgivad päevakava ja pakuvad igakülgset abi osalejatele ja koolitajale.
8.
5 Enne koolituse toimumise algust saadetakse koolitusel osalejale e-postile meeldetuletus toimumise kohta ja täpne info transpordi, majutuse, toitlustamise, vajalike kaasavõetavate vahendite, riietuse jms kohta.

9 TÄIENDUSKOOLITUSE TAGASISIDE KOGUMISE KORD
9.1 Koolituse kestel koguvad koolituse projektijuhid ja koolitajad õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.
9.2 Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse õppe sisu, koolituse eesmärgi täitmise, koolitajate ja korralduse kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse
muutusi edasistes koolitustes.

Menüü