Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia

Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

EDE Estonia 2019 30.08-27.09

EST/ENG

Rahvusvaheline EDE (Ecovillage Design Education) kursus toimub Gaia Akadeemia ja MTÜ Väike Jalajälg koostööl 30 august-27 september 2019 Mõisamaal tegutsevas Väike Jalajälg ökokogukonnas. Kursuse raames külastatakse Equilibre Hobukooli parki Koordi külas ja Lilleoru õppekeskust Rae vallas.

Eesti EDE programm – “Tervikliku Eluviisi Alused” on kuuajaline kursus, mis keskendub tervikliku maailmavaate alusel toimivate kogukondlike projektide elluviimisek vajalike teadmiste ja praktikate õppimisele ning parema maailma loomisele.

Gaia hariduse baasis loodud programm tugineb neljale inimtegevuse aspektile:

 • Ökoloogiline – kuidas loodusega võimalikult harmoonilises kooskõlas eksisteerida, seda nii maju ehitades kui toitu kasvatades, seejuures võimalikult vähe jäätmeid ja reostust tekitades.
 • Majanduslik – kuidas toimivad ühise ja väärtuspõhise majandamise mudelid – kogukondlik majandamine, sotsiaalne ettevõtlus, jagamismajandus jt.
 • Sotsiaalne – kuidas üksteist paremini mõista ja efektiivsemalt kommunikeerida, sealhulgas töö konfliktidega ning koostöö loomine nii gruppide kui indiviidide vahel.
 • Maailmavaateline – terviklik minapilt – kes ma olen, miks ma olen, ühenduse loomine sisemise, välimise ja vaimse maailma vahel

Teemad, mida kursusel kaetakse:

 • Ökoloogilise ja koostööl põhineva ilmavaate alused,
 • Looduselt õppimine, kuulamine, märkamine, tegevused looduses,
 • Loodust jäljendav füüsiline ja sotsiaalne kavandamine, permakultuur,
 • Kogukonna loomine ja hoidmine,
 • Suhtlemine, otsuste tegemine, konfliktide lahendamine, hea õhkkonna loomine,
 • Isiklik jõustamine ja juhtimine,
 • Ökoloogiliselt ja sotsiaalselt hoolivad majandusmudelid, jagamismajandus,
 • Sotsiaalne ja kogukondlik ettevõtlus, täiendavad rahasüsteemid,
 • Ökoloogiline ehitamine,
 • Toit, toidu kasvatamine, toidu tervislikkus,
 • Looduse taastamine ja tervendamine,
 • Kogukondlik haridus, uued koolid,
 • Maailmavaade kogukondades, loovus ja kunst igapäevaelus,
 • Ülevaade erinevatest jätkusuutlikkuse poole pürgivatest liikumistest, ökokogukonnad, üleminekulinnad jt,
 • Praktilised rühmatööd.

Tasu:

Eriti varajane registreeruja: 680 EUR kuni 30 aprill 2019
Varajane registreeruja: 780 EUR kuni 15 juuni 2019
Tavahind:  880 EUR kuni 25 august 2019
Võimalus tasuda kahes osas vastavaks kuupäevaks. Esimesele sissemaksele kohastub tagastamatu ettemaks 150 eur.
Eesti EDE kursusele järgneb jätkusuutlikkuse teemaline Ökohäkk 28-29 septembril 2019.
Kursus toimub inglise keeles!
Registreeru kursusele SIIN
Kontakt: helena.pruul@gmail.com

Väike Jalajälg on 2012 aastal loodud ökokogukond, mis tegutseb alates 2014 aastast Mõisamaa mõisas ning kus täna elab 10…20 täiskasvanut ja 5 last. Kogukonna valduses on 33h maad ja 6 elamiseks sobivat hoonet, mida renoveeritakse võimalikult loodus-säästlikult. Väike Jalajälg pakub eri valdkonnas jätkusuutliku eluviisi koolitusi, põhifookusega sotsiaalsel aspektil.

Gaia Akadeemia on tervikliku eluviisi õppeasutus, mis toimib Eesti Ökokogukondade Ühenduse raames ja panustab säästva arengu hariduse edendamisse. Gaia Akadeemia lähtub oma kursustel rahvusvahelisest Gaia õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

Koos loome aluse uutele ja jätkusuutlikele projektidele!

/ENG

International EDE (Ecovillage Design Education) course will be held in 30 August – 27 September 2019 hosted by Gaia Academy and Small Footprint eco-community at Mõisamaa manor. Site visits will be organized to Equilibre Park in Koordi village and Lilleoru Learning Centre in Rae Parish.

The Estonian EDE program – “The Basics of Holistic Lifestyle” is a certified one-month course that focuses on acquiring knowledge and practices from an holistic perspective that support creating communal projects and cocreating the better world.

As part of Gaia Education, the program is based on four dimensions:

*Ecological aspect – how to co-exist in harmony with nature – by building ecological houses, growing food, producing less waste and pollution.
*Economical aspect – how cooperative and value-based economy models work, communal management and economy, social entrepreneurship, shared economy.
*Social aspect – how to understand each other better and communicate more efficiently, including working with conflicts and creating cooperation between groups and individuals.
*Worldview – holistic perspective of oneself – who am I, why I am, creating connection with inner, outer and spiritual world.

Different topics in the curriculum:

-Basics of ecological and cooperation based worldview
Learning from nature, listening, noticing, different activities in the nature;
-Ecodesign based physical and social planning, permaculture
Creating and managing a community
-Communication, decision making, solving conflicts, creating good atmosphere;
-Personal empowerment and leadership;
-Different ecological and socially supportive economical models, shared economy;
-Social and community entrepreneurship, complementary monetary systems;
-Ecological building;
-Food, food growing, healthiness;
-Restoring and healing nature;
-Communal education, new schools;
-Worldview in different communities, creativity and art in everyday life;
-Overview of different sustainable initiations, eco-communities, transition towns etc;
-Practical group works.

Prices:
Early-early bird: 680 EUR until April 30, 2019
Early bird: 780 EUR until June 15, 2019
Regular fee: 880 EUR until August 25, 2019

It’s possible to pay in two parts by the given dates. A non-returnable registration fee 150 EUR applies on the first installment.

The EDE course will be followed by open invites Sustainability Hackathon (EcoHack) on 28-29 September 2019.

Register to the course HERE

Contact: helena.pruul@gmail.com

Small Footprint Community an eco-community founded in the end of 2012 and since 2014 it is located in Mõisamaa manor. Nowadays 13 adults and 10 children are living in the community. There are 33ha of land and 6 residential houses that are being renovated as ecologically as possible. Trainings at Small Footprint community are directed at the different aspects of sustainable lifestyle (economic, social, worldview and ecologic). The main focus is on the social aspect of sustainable life.

Gaia Academy is an education institution for holistic lifestyle studies. Gaia Academy is part of Estonian Ecovillage Association and both are working together to contribute for sustainable development education. Institution offers different Gaia Education based courses for adults and hosts different other holistic courses.

It’s a step into a new story and adventure. Together we create a ground for sustainable lifestyle and projects!

Comments are closed.